Fasering en werkzaamheden

De fases waarbinnen wij taken kunnen verrichten zijn (conform de DNR 2011): Initiatief/Haalbaarheid, Projectdefinitie, Structuurontwerp, Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp, Prijs- en Contractvorming, Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp, Uitvoering – Directievoering en Gebruik/Exploitatie. Dit is een veel gehanteerde standaard bij zowel architecten- als ingenieursbureaus.

Deze fasering is logisch en omvat alle facetten van een bouwproject. Bij projecten van kleinere omvang worden vaak een aantal fases gebundeld en komt het voor dat fases niet uitgevoerd worden. Ook bij sloopprojecten ziet de fasering er vaak anders uit.

Op voorhand kunnen we in overleg aangeven welke fases doorlopen moeten worden bij uw project om het gewenste eindresultaat te behalen. Dit is o.a. afhankelijk van de projectomvang, het budget en de gewenste kwaliteit. Verder kan er ook aangegeven worden welke specialisten ingeschakeld moeten worden om een geïntegreerde projectaanpak te realiseren. Dit verhoogt de kwaliteit en reduceert vaak de totale investering in uw bouwproject.

Onderstaand volgt er een uitleg per fase met werkzaamheden die wij kunnen verzorgen:

 

 1. Initiatief / Haalbaarheid

  In deze fase zal er onderzocht worden of uw wensen realiseerbaar zijn. Er wordt in eerste instantie gekeken in planologische en procedurele zin. Welke mogelijkheden worden in het bestemmingsplan geboden? Welke eisen worden er in de welstandsnota gevraagd? Ook kan in deze fase al heel globaal worden aangegeven wat er allemaal mogelijk is binnen je budget. Het is van belang om inzicht te hebben in het budget om een realistisch advies te kunnen geven. Op deze manier weet je wat je kan verwachten, zo beperk je de kans op eventuele teleurstellingen tot een minimum.
 2. Projectdefinitie

  Het in samenspel vastleggen van eisen en wensen op diverse vlakken. Dit mondt uiteindelijk uit in een Programma van Eisen en Wensen (PvEenW). Vaak worden er ook sfeerbeelden samengesteld om grip te krijgen op dit gebied.  
 3. De Ontwerpfasen

   Structuurontwerp, Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp: Het vastleggen van de verschijningsvorm van uw bouwwerk middels 3D-tekeningen, maquette, monsterborden, plattegronden, doorsneden, gevels en principedetails. De wijze van vastleggen is afhankelijk van de overeengekomen opdracht. Dit is de meest dynamische fase waarin de wisselwerking tussen opdrachtgever en ingenieur erg belangrijk is. Bij de overlegmomenten wordt er iedere keer gekeken of het Programma van Eisen en Wensen nog actueel is en zal de verschijningsvorm van het bouwwerk steeds meer handen en voeten krijgen. Ook adviezen/ uitwerkingen van andere specialisten worden ingepast, zodat er een geintegreerd geheel ontstaat. Het Technisch Ontwerp is de fase, waarin de tekeningen geschikt zullen worden gemaakt voor de aanvraag omgevingsvergunning. Verder zal het project aansluitend worden uitgewerkt voor aanbesteding. De bestektekeningen en het bestek of technische omschrijving zijn projectdocumenten die gereed moeten zijn om de volgende fase in te gaan.
 4. Prijs- en Contractvorming

  De bestektekeningen, het bestek of technische omschrijving en de eventuele aanvullende stukken van externe adviseurs zijn de basis voor de prijs- en contractvorming. In overleg wordt bepaald welk traject gekozen zal worden om tot een contract te komen. Worden er meerdere partijen uitgenodigd (aanbesteding), wordt er 1 op 1 gewerkt met een partij, worden de werkzaamheden opgesplitst en aanbesteedt? Allemaal zaken die in overleg bepaald gaan worden en die uiteindelijk moeten leiden tot het contracteren van 1 of meerdere partijen die de uitvoering van uw project gaan verzorgen.
 5. Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

  De bouwtekeningen worden gereed gemaakt voor de uitvoering. Er worden werk- detail en componententekeningen vervaardigd die voor de bouw geschikt zijn. Tekenwerk in de meest gedetailleerde vorm en met integratie van advies en tekenwerk van andere specialisten (bijv. constructieadviseur, bouwfysisch adviseur of installatie-adviseur).
 6. Uitvoering - Directievoering

  Na de periode van plannen maken, uitwerken en contracteren van uitvoerende partijen is het nu onze taak om namens u te controleren en aan te sturen tijdens de uitvoering. Wij vertegenwoordigen u in alle zaken die bij de bouw aan de orde komen. Er worden bouwvergaderingen georganiseerd, waarin alle actuele zaken aan de orde komen. Er vindt controle van kwaliteit op de uitvoering plaats, verder worden er productietekeningen gecontroleerd en sturen we op de planning en kosten. Deze controle mondt uit in de formele oplevering van het werk. Uit de praktijk blijkt dat onze invulling tijdens deze fase zeer waardevol is voor het eindresultaat.
 7. Gebruik / Exploitatie

  Tijdens deze fase is het verzorgen van een meerjaren onderhoudsplan van uw bouwwerk vaak het belangrijkste aspect. U wilt dit natuurlijk in topconditie houden met een beheersbaar budget!